ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ.

Ασθενείς ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ που εισήχθησαν ή αντιμετωπίστηκαν με βραχεία νοσηλεία σε νοσηλευτική μονάδα (κρατική ή ιδιωτική) ή εξετάστηκαν σε υγειονομική δομή εκτός του τόπου κατοικίας τους αποζημιώνονται με την αξία των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής με τα συγκοινωνιακά μέσα μαζικής μεταφοράς στις οικονομικότερες θέσεις λεωφορείο τρένο πλοίο στις περιπτώσεις που η πάθηση τους δεν αντιμετωπίζεται στο κρατικό ή πανεπιστημιακό ή στρατιωτικό νοσοκομείο ή τη συμβεβλημένη υγειονομική δομή του τόπου κατοικίας τους. Ο Οργανισμός αποζημιώνει και τη δαπάνη μετακίνησης συνοδού, εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο, υστέρα από έγκριση του αρμόδιου υγειονομικού οργάνου των υγειονομικών μονάδων του ΕΟΠΥΥ του τόπου κατοικίας του. Για ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων το ΔΣ του Οργανισμού δύναται να αποφασίζει ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση του ΑΥΣ τη δυνατότητα αποζημίωσης μετακίνηση και συνοδού ύστερα από έγκριση του αρμόδιου υγειονομικού οργάνου. Στην περίπτωση αυτή ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει με το αντίτιμο των εισιτηρίων των συγκοινωνιακών μέσων μαζικής μεταφοράς ως ανωτέρω ανεξαρτήτως του μέσου με το οποίο μετακινήθηκαν. Για την αποζημίωση της δαπάνης απαιτείται: 

Αιτιολογημένη βεβαίωση Δ/ντη Κλινικής Κρατικού Πανεπιστημιακού ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου του τόπου κατοικίας ή του θεράποντος ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας για την αδυναμία αντιμετώπισης της πάθησης ή της διενέργειας ιατρικής εξέτασης ή των αναγκαίων παρακλινικών εξετάσεων στον τόπο κατοικίας του εγκεκριμένη από το Δ/ντη της υγειονομική μονάδας τους ΕΟΠΥΥ. 

Απόδειξη καταβολής του αντιτίμου των εισιτηρίων.Αντίγραφο εξιτηρίου σε περίπτωση νοσηλείας ή αποδεικτικό στοιχείο της εκάστοτε υγειονομικής δομής κρατικής ή ιδιωτικής στην οποία αντιμετωπίστηκε ο ασθενής.

Όταν υπάρχουν εξαιρετικοί λόγοι άμεσης και επείγουσας αντιμετώπισης της κατάστασης της υγείας του ασφαλισμένου εκτός τόπου κατοικίας του πλήρως δικαιολογημένοι με ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού και έγκριση από το Δ/ντη της υγειονομικής μονάδας του ΕΟΠΥΥ ή τον αναπληρωτή του, δικαιολογείται η μετακίνηση με αεροπλάνο. Στην περίπτωση αυτή ο Οργανισμός αποζημιώνει τον ασφαλισμένο με το αντίτιμο του αεροπορικού εισιτηρίου.