Παροχή Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού. 

 

Προϋποθέσεις: Αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67% (ανεξαρτήτως καταβολής εισφοράς υπέρ του Ο.Ε.Ε.) και μη λήψη της παροχής αυτής από Ο.Γ.Α. ή Ε.Ο.Τ. 

Δικαιολογητικά: 

1) Για τους ανασφάλιστους του Οργανισμού. 

Α) Γνωμάτευση Α' ή Β' Υγειονομικών Επιτροπών Κ.Ε.Π.Α.,οι οποίες προσδιορίζουν νόσους που επιφέρουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67%, Β)Αστυνομική ταυτότητα, Γ) Πρωτότυπο και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας (και των δύο συζύγων όσων έχουν αυτοτελές δικαίωμα λήψης των παροχών). 

2) Για τους ασφαλισμένους στον Οργανισμό. 

Α) Βιβλιάριο ασθενείας ατομικό και οικογενειακό θεωρημένο, Β) Αστυνομική ταυτότητα,Γ) Γνωματεύσεις Α'ή Β' Υγειονομικών Επιτροπών Κ.Ε.Π.Α. από τις οποίες προκύπτουν παθήσεις που επιφέρουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67%, Δ) Πρωτότυπο και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας (και των δύο συζύγων, όσων έχουν αυτοτελές δικαίωμα λήψης των παροχών). 

Διαδικασία: 

Διενεργείται απογραφή των δικαιούχων σε ημερομηνίες που ορίζονται με αλφαβητική σειρά, των επωνύμων τους και στη συνέχεια χορηγούνται τα Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού.  

Παρατηρήσεις: 

Τα άτομα με αναπηρία δικαιούνται Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού και για τον συνοδό τους, εφόσον υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας που προκύπτει από σχετικά παραστατικά.