Μειώσεις-απαλλαγή από δημοτικά τέλη  

 
Κριτήρια και  προϋποθέσεις που απαιτούνται για τις μειώσεις -απαλλαγές των τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου.   
 
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%  

 

Δικαιολογητικά:  

 

1) αίτηση μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας 

2) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

3) πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ  

4) αντίγραφο της απόφασης σε ισχύ της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής που κρίνει για το ποσοστό αναπηρίας  

5) αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης) 

 6) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, με την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο Δήμο οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων του 

 7) αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας απ' όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδημά του. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την μη υποχρέωση υποβολής, θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ 
 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναπηρία >67%  αλλά ο ασθενής ανήκει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορεί επίσης να έχει μείωση ή απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη : 

  • Πολύτεκνοι ή τρίτεκνοι 

  • Μονογονεϊκές οικογένειες 

  • Μακροχρόνια άνεργοι  

  • Άποροι  

  • Κατοικίες μέχρι 80τ.μ. 

Για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες λαμβάνονται υπ’όψιν εισοδηματικά κριτήρια. 

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου και στα Κ.Ε.Π.  

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα ελέγχονται ως προς την επάρκεια τους από το αρμόδιο για την κοινωνική πολιτική του Δήμου τμήμα και θα προωθούνται στο τμήμα Εσόδων για τις περαιτέρω ενέργειες. 
 
 

 

Προσοχή : 

Δε γίνεται μείωση φόρων ή τελών σε όλους τους δήμους της  χώρας 

Επιπλέον κάθε δήμος θέτει διαφορετικά κριτήρια και προϋποθέσεις για τη μείωση-απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη (που αφορούν κυρίως το εισόδημα αλλά και το ύψος του ποσοστού αναπηρίας). 

 

Για περαιτέρω λεπτομέρειες απευθυνθείτε στα κατά τόπους δημαρχεία ή επισκεφθείτε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δήμων της περιοχής σας