Καταφέραμε ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ να δίνει το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ήτοι 35/35 ΚΑΙ στους ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΥΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ δημόσιους υπαλλήλους που συνταξιοδοτούνται με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και με τουλάχιστον 15ετή προϋπηρεσία. Η αναθεώρηση αυτή έγινε με διάταξη που ενσωματώθηκε στο νέο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ, ήτοι στον ν. 4367/12.05.2016, άρθρο 48, παρ. 10 όπου αναγράφεται: “Στο τέλος του άρθρου 4 του ν.1395/1983 (Α΄ 125), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και στους υπαλλήλους − μετόχους του Μ.Τ.Π.Υ. που έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφροί), εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.»” 

 Οι δικαιούχοι, ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (ΑΥΞΗΣΗΣ) ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ, ώστε το ΜΤΠΥ να τους δώσει το υπόλοιπο που τους λείπει σε πλασματική προϋπηρεσία!!!!. ΤΟ ΜΤΠΥ δεν έχει λίστα με τους μεταμοσχευμένους και επομένως ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ, ΕΤΣΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. Ενδεικτικά μπορούν στην αίτηση τους να αναγράψουν «Παρακαλώ όπως μετά την εφαρμογή του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/12-5-2016), άρθρο 48, παρ. 10 αναθεωρήσετε το μέρισμα μου και μου δοθεί μέρισμα με 35 έτη συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3620/2007 (ΦΕΚ 276/Α/11-12-2007)».  
 

Για την πληρέστερη ενημέρωση επισυνάπτουμε τον ν. 3620/2007 καθώς και τον επίμαχο ν.4387/2016.

 

N3620 2007.pdf , N4387 2016.pdf .