Αναπηρική σύνταξη. 

Ι.Κ.Α. 
 Ο ασφαλισμένος του ΙΚΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και πάνω, μπορεί να πάρει αναπηρική σύνταξη. Όσοι δικαιούνται κατώτερο ποσοστό αναπηρίας 67%, έχουν εξασφαλισμένο το 75% του ποσού της αναπηρικής σύνταξης του ΙΚΑ. Αν έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και πάνω δικαιούνται ολόκληρο το ποσό της αναπηρικής σύνταξης. Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής: 
Να έχει συμπληρώσει ανάλογα με την ηλικία του τον αριθμό ημερών ασφάλισης όπως καταγράφονται στον πίνακα. 

Σημειώνεται πως από τις προβλεπόμενες – ανάλογα με την ηλικία – ημέρες θα πρέπει ο ασφαλισμένος να έχει τουλάχιστον 300 ημέρες ασφάλισης μέσα στα τελευταία 5 χρόνια. 
Οι αναφερόμενες ημέρες ασφάλισης πρέπει να έχουν συμπληρωθεί πριν από την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας σε κάθε περίπτωση. 

 

Απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης

 

Ο.Α.Ε.Ε. 
 Στον ΟΑΕΕ για να πάρει κάποιος αναπηρική σύνταξη θα πρέπει : 

Ανεξάρτητα από όριο ηλικίας να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 5 χρόνια ασφάλισης εκ των οποίων 2 χρόνια να έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στην τελευταία 5ετία πριν από το έτος που ο ασφαλισμένος κατάθεσε αίτηση για αναπηρική σύνταξη. 

Ως προς το ποσό της σύνταξης, εξαρτάται από το ποσοστό αναπηρίας όπως και στο ΙΚΑ. 
  

Ο.Γ.Α. 
 Στον κανονισμό του ΟΓΑ δεν υπάρχει διάταξη που να ορίζει ότι οι ασφαλισμένοι μπορούν να πάρουν αναπηρική σύνταξη, παρ'όλο ισχύει ότι και για τα άλλα Ασφαλιστικά Ταμεία.  

ΔΗΜΟΣΙΟ. 
 Για να λάβει κάποιος σύνταξη ανικανότητας από το Δημόσιο πρέπει να έχει τουλάχιστον πέντε χρόνια υπηρεσίας και να απολυθεί λόγω ανικανότητας. Αυτό προϋποθέτει την παραπομπή του σε  Υγειονομική Επιτροπή. Και οι υπάλληλοι του Δημοσίου εξετάζονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ .Εκεί εξετάζεται, του αποδίδεται συγκεκριμένο ποσοστό αναπηρίας και κρίνεται αν είναι ανίκανος για εργασία.  

Στη συνέχεια η υπηρεσία προχωρεί σε διοικητική πράξη απόλυσης του υπαλλήλου, η οποία δημοσιεύεται σε ΦΕΚ. 

Μέχρι τότε ο υπάλληλος οφείλει να παραμείνει στην υπηρεσία του. Αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόλυσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο υπάλληλος οφείλει να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία που απαιτείται και για την απονομή σύνταξης γήρατος.